۰۹۱۲ ۵۰۷ ۹۰ ۴۹ رضا مرادی
یک تا ۴۰متر ۳۵۰هزارتومان نصب ۴۰متر به بالا ۸۹۰۰تومان

بلکا کتان نما

چرا بلکا یا پتینه؟ ویژگی و مزایای استفاده از پوشش سلولزی بلکا در چیست؟

چرا بلکا یا پتینه؟ ویژگی و مزایای استفاده از پوشش سلولزی بلکا در چیست؟


مزایای استفاده از بلکا - پتینه - رومالین - پوشش سلولزی بجای رنگ شیمایی و کاغذ دیواری

 

عایق حرارت و برودت

ساختمانی که دیوارهای آن بوسیله استفاده از بلکا و پتینه - رومالین - پوشش - سلولزی پوشیده شده باشد ، انرژی کمتری برای خنک ماندن هوای داخل ساختمان درتابستان و گرم نگه داشتن هوای درونی هنگام زمستان نیاز دارد بهدلیل اینکه همواره هوای داخل فضای درونی ساختمان ساکن میشود. استفاده از بلکا درساختمان باعث میشود این پوشش سلولزی بعنوان یک عایق خوب حرارتی و برودتی عمل نموده و درمتعادل کردن دمای داخلی ساختمان بسیار موثر است.

كاهش محسوس رفلكس صدا

یکی ازآلودگی های دنیای مدرن کنونی آلودگی صوتی است. صداهای ناشی ازبرگشت امواج صوتی پس ازبرخورد با سطوح بهوجود میآید. مانند زمانی کهیک منزل خالی ازاثاثیه باشد کهحتی صدای حرف زدن و راه رفتن نیز باعث آزار ما میشود. صدای های متدوال روزمره حساسیت گوش انسان را کاهش میدهند، بهطوری کهاگر 15 دقیقه درمعرض این صداها باشیم بدن و مغز ما نیاز به30 دقیقه استراحات دریک محیط کاملا آرام پیدا میکند. حال تصور کنید درکلان شهر های شلوغ و پر هیاهوی امروزی بدن ما چه فشاری را متحمل میشود. هنگامی کهپس ازیک روز کاری سخت برای استراحت بهمنزل باز میگردید هرچه محیط استراحت شما ساکت ترباشد انرژی ازدست رفته زودتر بهبدن شما بازگردانده میشود و آماده روز کاری بعد خواهید شد. 

بلکاپتینه - رومالین - پوشش - سلولزی بدلیل استفاده ازمواد اولیه ای دارای ناهمگونی به ضخامت mm4 -2 پس ازقرار گرفتن بر سطوح فضای داخلی بیشتر صداهای اضافی محیط را جذب کرده و بدلیل رفلکس حداقلی صدا حدود 40 درصد درفراهم کردن سکوت و آرامش محیط داخلی ساختمان تاثیر گذار خواهد بود.

عدم نیاز به زیرسازی

اجرای بلکا تقریبا نیاز به هیچ گونه زیرسازی اساسی ندارد و قابلیت پوشش دهی روی تمامی سطوح همچون گچ و خاك، سیمان سفید و سیاه، رنگ روغن، رنگ پلاستیکی، كاشی، چوب و ... فاقد ازنوع جنس سطح و لغزندگی و سختی آن باعث شده که اجرای بلکا رومالین پوشش سلولزی و پتینه درهمه مکان ها امکان پذیر باشد.

 دوستدار محیط زیست

خاصیت های بلکا و پتینه درکمک بهحفظ محیط زیست

کاهش آلودگی صوتی و عدم استفاده ازمواد نفتی و فرار درساختار آن چه درهنگام تولید و چه درزمان اجرا و نصب روی سطوح اثرات مستقیم استفاده ازبلکا درطبیعت و محیط زیستمان است. ازجمله اثرات غیر مستقیم توسعه استفاده ازپوشش های سلولزی را میتوان دراین چند خط خلاصه نمود. 

عدم تولید مواد پسابی که باعث عدم حساسیت مصرف کنندگان و سلامتی محیط زیست میشود. چرا كه مسئله آلودگی مواد نفتی بهصورت تاثیرات دراز مدت و كوتاه مدت نمایان میشود. كاهش درانتقال نور كه موجب ممانعت عمل فتوسنتز گیاهان میشوند حاصل پساب های نفتی میباشد. تركیبات هیدروكربنی اشباع شده درنقطه جوش بالا و آروماتیكها میتوانند اثرات فجیعی بر روی انواع گوناگون موجودات داشته باشند. سرنوشت تركیبات آلی كه وارد زنجیره غذایی موجودات شده اند ( ورود درزنجیره غذایی ازطریق آبیاری سبزیجات امكانپذیر میباشد ) مطالعه شده است. نتایج نشان میدهند كه هیدروكربن صنعتی زمانیكه یكبار بهدرون بدن یك موجود زنده رفته باشند نیز پایدار میمانند.

یكی دیگر ازآلوده كنندگان محیط زیست فلزات سنگین میباشند. فلزات جزو مفیدترین مواد و اولین عناصری هستند كه توسط انسان شناخته شدند و مهم ترین نقش را درتوسعه تمدن ایفا كرده اند. امروز یك فلز اورانیوم راه حلی برای مبرم ترین مشكل بشر یعنی كمبود انرژی شناخته شده است كه بسیار ارزشمند است ولی دركنار آن هر چه درصنایع دیگر امكان استفاده كمتر ازاین فلزات سنگین كه بطور كل cu-v-sn-ni-mg-pb-cn –cd-ba هستند، باشد آلودگی های زیست محیطی بهحداقل خواهد رسیدبدلیلاین هدف بلكا بدون استفاده ازحتی یك فلز سنگین تهیه میشود كه ازاین بابت تامین كننده سلامت مصرف كنندگان میباشد. یكی ازموارد مطرح درجوامع مدرن بشری بازیافت محصولات پس ازپایان دوره مصرف میباشد كه ازاین جهت نیز بلكا بهراحتی بهچرخه طبیعت باز میگردد.

خاصیت قابلیت شستشو

برخی ازانواع بلکا ازرزین های مخصوص سلولزی ساخته شده اند کهپس ازاجرا قابلیت شستشو را نیز دارند. جهت استفاده ازاین نوع بلکا و اطلاعات بیشتر ازطریق تلفن های مشاوران سایت درقسمت ارتباط با ما تماس حاصل نمایید.

طرز شستشوی بلکا و پتینه و رومالین و تات و پوشش سلولزی: بلکا را میتوانید توسط مقداری شامپوی مخصوص فرش و بهوسیله ابر و اسفنج بشویید و سپس 4 الی 8 ساعت صبر نمایید تا بلکا مجددا خشک شود.

عدم جذب گرد و غبار

یكی ازعوامل جذب گرد و غبار توسط سطوح، ایجاد بار الكتریكی مخالف بین ذرات معلق درهوا و سطح مورد نظر میباشد. درآزمایشات متعدد مشخص شده است كه الیاف سلولزی حداقل (در حد صفر) اشكال را ازنظر بار الكتریسیته ساكن ایجاد مینمایند. دلیل این پدیده به جذب رطوبت توسط الیاف سلولزی و پنبه ای مربوط میشود. ازمدتها قبل فهمیده شده بود كه الیاف، رطوبت موجود درهوا را به خود جذب میكنند ازاین نقطه نظر جذب رطوبت باعث میگردد ازتشكیل الكتریسیته ساكن درالیاف جلوگیری بهعمل آید. با توجه به ساختار بلكا كه تشكیل شده ازرزین های سلولزی و الیاف پنبه ای و پگیمنت معدنی، هیچكدام ازاجزا تشكیل این محصول دارای الكتریسیته ساكن نمی شود و درنتیجه ما شاهد رگه های جذب گرد و غبار درسقفها و بالای شوفاژها نمی باشیم.

مقاومت دربرابر آتش

انتخـاب نوع پوشش مقاوم آتش و ضخامت آن برای ساختمان ها بستگی بهجنس آنها و همچنین زمانی دارد كه برای تحمل آتش، برای آنها درنظر گرفته شده است. درشرایط ثابت، ضخامت لایه پوشش مقاوم آتش نسبت مستقیم بازمان تحمـل آتش دارد و باافزایش ضخامت، زمان تحمل افزایش مییابد. استاندارد شماره DIN4102  آلمـان، ناظر به عكس الـعمل مصالح ساختمانی درمقابل آتش است. بلکا و پتینه و رومالین و پوشش سلولزی بر اساس داده های این استاندارد دررابطه باآتش سوزی، مورد آزمـــایش قرار گرفت و نتیجتاً بهعنوان یك مصالح ساختمانی كه بهسختی قابل اشتعال میباشد، طبقه بندی شده و میتوان این پوشش دیوار را بهعنوان مصالح ساختمانی كه بهسختی قابل اشتعال میباشد، بهكار برد. ضمناً پوشش سلولزی تائیدیه عدم اشتعال ازموسسه NWTA  استرالیا و دانشگاه امیركبیر اخذ كرده است.

خاصیت ارتجاعی

این خاصیت باعث میشود ترك دیوارها پوشانده شود و همچنین ازایجاد ترك احتمالی درسقف و دیوارها جلوگیری كند. این مورد بخصوص هنگام بازسازی ساختمانهای قدیمی نمود پیدا میكند.

دارای استانداردهای بهداشتی

آخرین مقالات
کم فروشی در نصب بلکا
قیمت های ارزان برای مشتریان بسیار جذاب هستند اما به راستی هیچ ارزانی بی حکمت نیست.
1397/08/27 | 02:36
بلکا ابریشمی چیست و تفاوت آن با بلکا معمولی در چیست؟
بلکا ابریشمی
1397/05/08 | 10:54
نکات مهم زیرسازی هنگام اجرای بلکا روی سطوح مختلف
اجرای بلکا روی سطوح مختلف گچی ، آهنی ، سیمانی و غیره و نکات مهم زیر سازی آن
1397/04/16 | 11:31
آموزش بلکا کردن - اجرای بلکا - نحوه ترکیب مواد بلکا - ترمیم بلکا
دستورالعمل و نحوه اجرای بلکا یا پتینه یا رومالین بر روی سطوح مختلف دیوار و سقف.
1397/04/16 | 11:30
چرا بلکا یا پتینه؟ ویژگی و مزایای استفاده از پوشش سلولزی بلکا در چیست؟
ویژگی و مزایای استفاده از بلکا - پتینه - رومالین و دیگر پوشش سلولزی در مقایسه با رنگ روغن یا کاغذ دیواری چیست؟
1397/04/16 | 11:30
پوشش سلولزی - بلکا - پتینه - رومالین چیست؟
بلکا یا پوشش سلولوزی یکی از انواع پوشش ترمیمی سطوح دیوار و سقف می باشد که امروزه جایگزین مناسبی برای رنگ شیمیایی و کاغذ دیواری شده است.
1397/04/16 | 11:30
ارسال نظر
captcha
کتان نما در شبکه های اجتماعی
تماس با ما
سفارش و پشتیبانی (همه روزه از ساعت ۶ الی ۲۴)
۴۹ ۹۰ ۵۰۷ ۰۹۱۲
دفتر مرکزی
۰۲۱۵۵۱۸۸۲۵۷
آدرس
تهران، خیابان هفده شهریور جنوبی، خیابان تاجیک (رضاخانی)، خیابان غلامی، کوچه هاشمی جزی، پلاک ۶۲، زنگ ۱
کپی رایت
هرگونه کپی برداری از مطالب و عکس های سایت بدون مجوز کتان نما پیگرد قانونی دارد.
2019 Copy Right
All rights reserved

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود

میزبانی شده توسط هاست سرور برتر